ශ්වසන වාතය

හිස් කෑන්

ස්කූබා සිලින්ඩරය

රු.95,000

නැවත පිරවීම

  • රු.3000
මිලදී ගන්න
හිස් කෑන්

47L

රු.45,000

නැවත පිරවීම

  • රු..3500
මිලදී ගන්න

ස්කූබා කිමිදීම, ගිනි නිවීම සහ අවස්ථා සඳහා

ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහ සමාලෝචන

4.3

157 ratings

Best product

Jonathan Deff

4.3

Best product

Jonathan Deff

4.3

Best product

Jonathan Deff

4.3

මිනිසුන් මේවාද සොයයි..

breathing air regulator

ශ්වසන වාත නියාමකයන්

වැඩි විස්තර සඳහා ක්ලික් කරන්න

දැන් මිලදී ගන්න

වෙනත් වායු

උසස් තත්ත්වයේ වායු

තව බලන්න
footer logo

OXYGEN HOUSE

Through our extensive island-wide distribution network, we provide our dealers and customers with the highest caliber of service.

Social Media
We accept
visa logo
2560px-MasterCard-Logo.svg
Scroll to Top