පෑස්සුම්කරණ(වෙල්ඩින්) සේවා

Welding services in Sri Lanka

ඔබගේ සියලුම වෙල්ඩින් වැඩ සඳහා අවශ්‍ය උපාංග සහ අමතර කොටස් සැපයීමට අමතරව, ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබගේ සියලුම වෙල්ඩින් කටයුතු සිදුකිරීමට ක්ෂේත්‍රයේ සියලුම පහසුකම් සහ පළපුරුදු සේවකයන් අප සතුව ඇත.

ඉතා සරල වෙල්ඩින් කාර්යයේ සිට සංකීර්ණ වානේ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම දක්වා ඕනෑම කාර්යයක් ඉතා සාධාරණ මිලකට සහ උසස් තත්ත්වයෙන් අපට නිම කළ හැකිය.

අදම අප අමතන්න.

ඉක්මන් අලුත්වැඩියා සේවාව

හදිසියේම ඔබේ ගේට්ටුව හෝ ආරක්ෂක කවුළුව කැඩුවාද?

ඉක්මනින් එය නිවැරදි කිරීමට අවශ්යද? එවිට ඔබට SBB හදිසි අලුත්වැඩියා සේවාව ලබා ගත හැකිය.

වහාම අප ඇමතීමෙන් ඔබට ඉතා පහසුවෙන් සහ ඉක්මනින් ඔබගේ අවශ්‍යතා ඉටුකර ගත හැක.

Argon in Colombo Sri Lanka

ඔබට කිසියම් සේවාවක් අවශ්‍ය නම් අප අමතන්න

+94-75-6415555

footer logo

OXYGEN HOUSE

Through our extensive island-wide distribution network, we provide our dealers and customers with the highest caliber of service.

Social Media
We accept
visa logo
2560px-MasterCard-Logo.svg
Scroll to Top