සම්පීඩිත වාතය

හිස් කෑන්

47L

Rs.45,000

නැවත පිරවීම

  • Rs.3500
Buy Now

සියලුම සම්පීඩිත වායු අවශ්‍යතා සඳහා.

Ratings & Reviews

4.3

157 ratings

Best product

Jonathan Deff

4.3

Best product

Jonathan Deff

4.3

Best product

Jonathan Deff

4.3

මිනිසුන් මේවාද සොයයි..

compressed air regulater

සම්පීඩිත වාත නියාමකයින්

වැඩි විස්තර සඳහා ක්ලික් කරන්න

දැන් මිලදී ගන්න
Oxy acetylene by SBB Oxygen Colombo

වෙනත් වායු

උසස් තත්ත්වයේ වායු

තව බලන්න
footer logo

OXYGEN HOUSE

Through our extensive island-wide distribution network, we provide our dealers and customers with the highest caliber of service.

Social Media
We accept
visa logo
2560px-MasterCard-Logo.svg
Scroll to Top