වෙනත් උපකරණ

Welding Rods - Colombo, Sri Lanka
වෙනත් උපකරණ

වෙල්ඩින් කූරු

Happy card description goes here

තව බලන්න
Welding Torches, Cutting Torch in Colombo, Sri Lanka
වෙනත් උපකරණ

වෙල්ඩින් පන්දම්

Happy card description goes here

තව බලන්න
වෙනත් උපකරණ

නියාමකයින්

Happy card description goes here

තව බලන්න
Gas Cutters
වෙනත් උපකරණ

ගෑස් කටර්

Happy card description goes here

View more
Heating torches
වෙනත් උපකරණ

හීටින්ග් ටෝච්

Happy card description goes here

View more
Hose
වෙනත් උපකරණ

බට(හෝස්)

Happy card description goes here

View more
වෙනත් උපකරණ

අත්වැසුම්

Happy card description goes here

View more
වෙනත් උපකරණ

හෝස් ක්ලිප්

Happy card description goes here

View more
වෙනත් උපකරණ

නොසෙල් පිරිසිදුකාරක

Happy card description goes here

View more
වෙනත් උපකරණ

Lpg සහ ඇසිටිලීන් කැපුම් තුණ්ඩ

Happy card description goes here

View more
Gas cooker & Items
වෙනත් උපකරණ

ගෑස් කුකර් සහ අයිතම

Happy card description goes here

View more
Flashback Arrestor
වෙනත් උපකරණ

ෆ්ලෑශ්බැක් ඇරෙස්ටර්

Happy card description goes here

View more
Diamond wheels
වෙනත් උපකරණ

ඩයමන්ඩ් වීල්

Happy card description goes here

View more
Cutting wheels
වෙනත් උපකරණ

කැපුම් රෝද

Happy card description goes here

View more
වෙනත් උපකරණ

ෆ්ලැප් තැටි

Happy card description goes here

View more
grinding wheels
වෙනත් උපකරණ

ග්‍රයින්ඩින්ග් වීල්

Happy card description goes here

View more
වෙනත් උපකරණ

මෙවලම් සහ දෘඩාංග

Happy card description goes here

View more
වෙනත් උපකරණ

ආරක්ෂිත අයිතම

Happy card description goes here

View more
footer logo

OXYGEN HOUSE

Through our extensive island-wide distribution network, we provide our dealers and customers with the highest caliber of service.

Social Media
We accept
visa logo
2560px-MasterCard-Logo.svg
Scroll to Top