ගෑස් වර්ග

Industrial oxygen
ගෑස් වර්ග

කාර්මික ඔක්සිජන්

නව සහ නැවත පිරවීම​

තව බලන්න
ගෑස් වර්ග

මෙඩිකල් ඔක්සිජන්

නව සහ නැවත පිරවීම​

තව බලන්න
Acetylene
ගෑස් වර්ග

ඇසිටිලීන්

නව සහ නැවත පිරවීම

තව බලන්න
Nitrogen (N2) gas in Sri Lanka
ගෑස් වර්ග

නයිට්රජන්

නව සහ නැවත පිරවීම

තව බලන්න
Argon in Colombo
ගෑස් වර්ග

ආගන්

නව සහ නැවත පිරවීම

තව බලන්න
Argosheild in Colombo
ගෑස් වර්ග

ආර්ගෝෂීල්ඩ්

නව සහ නැවත පිරවීම

තව බලන්න
Carbon dioxide Co2 in Colombo
ගෑස් වර්ග

කාබන් ඩයොක්සයිඩ් - Co2

නව සහ නැවත පිරවීම

තව බලන්න
Helium Gas
ගෑස් වර්ග

හීලියම්

නව සහ නැවත පිරවීම

තව බලන්න
Breathing Air for Scuba diving and for fire-fighting
ගෑස් වර්ග

ශ්වසන වාතය

නව සහ නැවත පිරවීම

තව බලන්න
Carbon monoxide for fisheries industry
ගෑස් වර්ග

කාබන් මොනොක්සයිඩ්

නව සහ නැවත පිරවීම

තව බලන්න
Dry ice in food and beverage industry
ගෑස් වර්ග

වියළි වාතය

නව සහ නැවත පිරවීම

තව බලන්න
Hydrogen
ගෑස් වර්ග

හයිඩ්රජන්

නව සහ නැවත පිරවීම

තව බලන්න
Compressed Air by SBB Industrial trading, Colombo, Sri Lanka
ගෑස් වර්ග

සම්පීඩිත වාතය

නව සහ නැවත පිරවීම

තව බලන්න
Gas balloons in parties in Colombo, Sri Lanka
ගෑස් වර්ග

ගෑස් බැලූන

නව සහ නැවත පිරවීම

තව බලන්න
Zero Air in Colombo, Sri Lanka
ගෑස් වර්ග

ශුන්‍ය වාතය

නව සහ නැවත පිරවීම

තව බලන්න
footer logo

OXYGEN HOUSE

Through our extensive island-wide distribution network, we provide our dealers and customers with the highest caliber of service.

Social Media
We accept
visa logo
2560px-MasterCard-Logo.svg
Scroll to Top