කාබන් මොනොක්සයිඩ්

හිස් කෑන්

47L

Rs.45,000

නැවත පිරවීම

  • No fix price
Buy Now

කාබන් මොනොක්සයිඩ් (CO) යනු මිනිසුන්ට සහ අනෙකුත් ජීවීන්ට විෂ සහිත වායුවකි. එය ධීවර කර්මාන්තයේ භාවිතා වේ

ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහ සමාලෝචන

4.3

157 ratings

Best product

Jonathan Deff

4.3

Best product

Jonathan Deff

4.3

Best product

Jonathan Deff

4.3

මිනිසුන් මේවාද සොයයි..

carbon monoxide regulator

කාබන් මොනොක්සයිඩ නියාමකයින්

වැඩි විස්තර සඳහා ක්ලික් කරන්න

දැන් මිලදී ගන්න

වෙනත් වායු

උසස් තත්ත්වයේ වායු

තව බලන්න
footer logo

OXYGEN HOUSE

Through our extensive island-wide distribution network, we provide our dealers and customers with the highest caliber of service.

Social Media
We accept
visa logo
2560px-MasterCard-Logo.svg
Scroll to Top